Renditingimused

Rendileping

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. Rendileandja annab ja rentnik võtab rendile lepingu lisas märgitud esemed, edaspidi vara:

1.2. Vara vastuvõtmise hetkest (vara vastuvõtmis-üleandmise akti allakirjutamise päev) läheb rentnikule üle vara kasutusvaldus, juhusliku hävimise riisiko ja suurema ohu allika valdaja vastutus.

1.3. Vara üleandmis-vastuvõtu aktis sätestatakse vara komplektsus ja kasutamise eesmärk ning fikseeritakse vastuvõtmisel varal ilmnenud ja esinevad puudused.

2. RENTNIKU ÕIGUSED

2.1. Rentnikul on õigus vara välja nõuda mistahes ebaseaduslikust valdusest, nõuda vara kasutamise takistuste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist, mida on varale tekitanud kolmandad isikud.

2.2. Rentnik on õigustatud kaitsma renditud vara igasuguste rikkumiste või valduste äravõtmise vastu, rakendada omaabi, otsimisõigust või kohtulikku kaitset.

3. RENTNIKU KOHUSTUSED

3.1. Rentnik kohustub tähtaegselt ja kohaselt täitma kõiki lepinguga sätestatud tingimusi ja lepingust tulenevaid kohustusi ning vastutab nende täitmise eest Eesti Vabariigi seadusandlusega ja lepinguga kehtestatud ulatuses ja korras. Rentnik on kohustatud tasuma renti ja muid maksmisele kuuluvaid summasid õigeaegselt.

3.2. Rentnik kohustub kasutama vara säästlikult ja heaperemehelikult kooskõlas vara tehnilises dokumentatsioonis (kasutusjuhendis) ettenähtud otstarbega ning hoolikalt jälgima muid vara valmistajatehase, rendileandja poolsetest vara tehnilise hooldamise, kasutamise ja ekspluateerimise eeskirjadest tulenevaid nõudeid.

3.3. Rentniku poolt lepingu punktis 3.2. nimetatud nõuete rikkumisel on rendileandja õigustatud nõudma rentnikult hüvitist vastavalt tekitatud rikke suurusele.

3.4. Rentnik on kohustatud hoidma vara korras ja tasuma kõik vara kasutamise käigus tekkivad kulud, mis on tekkinud rentniku poolsete lepingujärgsete kohustuste mittenõuetekohase täitmisega .

3.5. Rentnik on kohustatud koheselt informeerima rendileandjat kui vara läheb kaotsi, kahjustub, hävib osaliselt või täielikult.

3.6. Renditud vara hävinemisel või kadumisel on rentnik kohustatud hüvitama rendileandjale asemele ostetava uue eseme hinna.

3.7. Rentnikul ei ole õigust iseseisvalt ilma rendileandja loata teha ise või tellida teistelt isikutelt riknenud vara remonti.

3.8. Ese tuleb rendileandjale tagastada puhastatult.

4. RENDILEANDJA ÕIGUSED

4.1. Rendileandjal on õigus igal ajal kas otse või läbi kolmandate isikute kontrollida ja vaadata üle vara seisukorda ning teha rentnikule kohustuslikke ettekirjutusi.

4.2. Kui vara kontrollimise vajaduse põhjustas rentniku poolne lepingu tingimuste mittetäitmine või mittekohane täitmine, kohustub rentnik täielikult tasuma kõik rendileandja poolt kontrollimisega seotud põhjendatud kulutused.

4.3. Rendileandjal on õigus nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest, nõuda vara kasutamise takistuste kõrvaldamist ja kahju hüvitamist, mida on varale tekitanud teised isikud, sealhulgas rentnik.

4.4. Rendileandjal on õigus saada renditasu ja muid maksmisele kuuluvaid summasid kooskõlas kehtiva seadusandlusega, lepinguga ja selle lisadega.

4.5. Rendileandja ei vastuta tuleohutuseeskirjade ja muude kohustuslike ettekirjutuste järgimise eest renditud vara kasutamisel rentniku poolt, samuti kahjude eest, mis võivad renditud vara kasutamisel tekkida rentnikule või kolmandale isikule.

5. RENDILEANDJA KOHUSTUSED

5.1. Rendileandja kohustub renditava vara rentnikule üle andma vastavalt lepingu punktile 1.3.

5.2. Rendileandja kohustub tutvustama rentnikule kuidas vara kasutada.

5.3. Rendileandja kohustub teostama varale korrapärast hooldust.

6. RENT JA ARVELDUSTE KORD

6.1. Rentnik on kohustatud tasuma renditava vara eest renti, kuni tehnika tagastamiseni.

Hind sisaldab 20% käibemaksu. Renditasu arvestamist alustatakse lepingule allakirjutamise hetkest.

6.2. Tasumisele kuuluva rendisumma tasub rentnik rendileandja poolt esitatud arve alusel:

 • sularahas arveldades enne tehnika kättesaamist;
 • ülekandega maksmisel maksetähtajaga kuni seitse kalendripäeva.

Rentniku kohustuste täitmise päevaks loetakse tema poolt tehtud maksete laekumise päeva rendileandja arveldusarvele.

 • Kui maksetähtpäev langeb puhkepäevale, siis loetakse lepingu makse tähtaeg saabunuks sellele järgneval pangapäeval.
  • Rendileandjal on õigus nõuda viivist õigeaegselt tasumata rendisummalt 0,5% kalendripäevas. Viivise arvestamist alustatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse vastavate summade tasumisel.
  • Renditasu ei sisalda seadmetele vajaliku energia maksumust ega kulutusi hooldusele, kui selles ei ole eraldi kirjalikult kokku lepitud.
  • Renditud vara transportimise kulud ei sisaldu renditasus.

7. TAGATISED

 • Vara kuulub rendileandjale omandiõiguse alusel ning rendileandja kinnitab, et kolmandatel isikutel ei ole varale mingeid õigusi.
  • Vara omandiõiguse üleminekul teisele juriidilisele- või üksikisikule säilitab leping juriidilise jõu ning on lepingujärgsete rendileandja õiguste ja kohustustega siduv vara uute omanike suhtes.
  • Pooled omavad Eesti Vabariigi seaduste järgi õigusvõimet teostada endale lepinguga võetud kohustusi.
  • Leping loob poolte suhtes seaduslikud, kehtivad ja siduvad kohustused tagamaks lepingutingimuste kohase ja täieliku täitmise.
  • Rentnik tagab endale võetud lepingu alusel enesele võetud kohustuste täitmise (maksujõulisuse) kogu endale kuuluva varaga.
  • Kui lepingule allakirjutanul puudub firmas allkirjaõigus, siis vastutab antud lepingule allakirjutanu isiklikult
  • Kui juriidilisest isikust rendile võtja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi (on pankrotis või maksejõuetu), siis kohustub lepingule allakirjutanu füüsiline isik käendama kõiki lepingust tulenevaid nõudeid ja nõustub oma isikuandmete avaldamisega Krediidiinfos.
  • Rendileandjal on õigus nõuda seadme eest tagatisraha, mis pärast seadme tagastamist tagastatakse rentnikule.

8. RENTNIKU VASTUTUS VARA SÄILIMISE EEST JA SANKTSIOONID

 • Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta vastutust vara säilimise eest kuni lepingu lõppemiseni või ennetähtaegse lõpetamiseni.
  • Vara hävimine, kaotsiminek või kahjustumine rentnikust mitteoleneval või tema poolt mittekontrollitavatel põhjustel ei vähenda ega vabasta rentnikku lepingus toodud kohustustest.
  • Juhul kui vara väljub rentniku kasutusest tahtevastaselt on ta kohustatud informeerima viivitamatult rendileandjat.
  • Rendilepingu lõpetamisel rentniku poolsete kohustuste täitmata jätmise, mittenõuetekohase täitmise korral tasub rentnik leppetrahvi kahe kordselt lepingus määratud summa ulatuses.
  • Rentnik on kohustatud lepingu lõppemisele või lõpetamisele järgneval päeval rendileandjale vara üle andma.
  • Rentnik kannab täielikku varalist vastutust lepingu täitmata jätmise või mittekohase täitmisega rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju faktilises ulatuses ja rendileandjale saamata jäänud tulu eest.
  • Pooled ei vastuta teisele poolele tekitatud varalise kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist ja mis ei ole tekkinud poolte otsese või kaudse tegevuse või tegevusetuse tagajärjel ning mida pooled ei näinud ega võinud ette näha lepingu sõlmimisel.

9. LEPINGU TÄHTAEG, LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

9.1. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja lõpeb vara tagastamisel rendileandjale

9.2. Rendileandjal on õigus nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist juhul, kui rentnik:

 • tahtlikult või ettevaatamatult halvendab vara seisundit;
 • rentnik on rendileandjale esitanud teadlikult väärinformatsiooni, mis puudutavad rentniku tegevust või on jätnud esitamata rentnikule tema lepingust tulenevate kohustuste täitmist otseselt puudutavad andmed.
 • rentnik ei täida teisi endale võetud kohustusi.

9.3. Rentnikul on õigus nõuda lepingu ennetähtaegset lõpetamist juhul, kui:

 • vara osutub kasutamiskõlbmatuks asjaolude tõttu, mille eest rentnik ei vastuta;
 •  juhul kui rendileandja ei täida lepinguga võetud kohustusi rentniku ees;
 •  kui rendileandja likvideeritakse ilma õigusjärgluseta.

9.4. Leping loetakse lõppenuks vastastikuste pretensioonide puudumisel:

 • tähtaja möödumisel, kui pooltel puuduvad teineteise suhtes pretensioonid ja nad ei soovi lepingut pikendada;
 • renditud vara hävinemisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel;
 • lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel.

Lepingu lõppemine või lõpetamine sätestatakse vastava aktiga, mis on lepingu lahutamatu lisa, vara tagastamisel rendileandjale.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Lepingut võib muuta ja täiendada ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse lepingu lisana.

10.2. Lepinguosalised kohustuvad mitte avalikustama kolmandatele isikutele informatsiooni lepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta ning võtma tarvitusele kõik nendest sõltuvad meetmed vältimaks eelnimetatud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte.

10.3. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, pikendamisel ja vastutuse kohandamisel juhinduvad pooled kõikidel juhtudel Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja lepingust.

10.4. Vaidlused, mis tekivad poolte vahel seoses lepingu rakendamisega või tõlgendamisega lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda vaidluste lahendamiseks kohtu poole.

10.5. Rentniku või rendileandja kui juriidilise isiku reorganiseerimisel lähevad lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle nende õigusjärglastele.

10.6. Leping tühistab kõik poolte vahel lepingu objektiks oleva vara rendile andmist puudutavad varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

10.7. Lepinguga reguleerimata küsimuste lahendamisel lähtutakse kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest.

10.8. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb rendileandjale ja teine rentnikule.

38 thoughts on “Renditingimused

 1. Pingback-viide: dapoxetine 90mg
 2. Pingback-viide: stromectol tablets 12 mg
 3. Pingback-viide: priligy overnite
 4. Pingback-viide: afgan pills cialis index
 5. Pingback-viide: cialis website
 6. Pingback-viide: buycialis.it
 7. Pingback-viide: coffee and stromectol
 8. Pingback-viide: ivermectin for chickens
 9. Pingback-viide: generic ivermectin
 10. Pingback-viide: buy viagra at boots
 11. Pingback-viide: order cialis online uk
 12. Pingback-viide: buy viagra vancouver
 13. Pingback-viide: otc ed pills cvs
 14. Pingback-viide: buy levitra in london
 15. Pingback-viide: can buy viagra las vegas
 16. Pingback-viide: ivermectin formulations
 17. Pingback-viide: ivermectin coupon
 18. Pingback-viide: who produces ivermectin
 19. Pingback-viide: order viagra in us
 20. Pingback-viide: viagra pills 100 mg
 21. Pingback-viide: online casino usa iphone
 22. Pingback-viide: cialis wikipedia
 23. Pingback-viide: where to buy otc viagra

Comments are closed.